Rok pre klímu je projektom a iniciatívou inšpirovanou celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy a jej vplyve na komunity. Koncepčné pozadie poskytujú témy iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Nad projektom prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Zámerom je podpora a rozvoj aktivít kreatívneho a vzdelávacieho sektora s cieľom predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti, vzdelávanie o klimatických zmenách a o tom, ako sa s nimi vyrovnať.

Očakávaný dlhodobý výsledok je, že organizátori a partneri projektu vytvoria distribuovanú medziodborovú platformu na výmenu poznatkov a spoluprácu medzi kreatívnym, vzdelávacím a inými sektormi.

Pojem climate care (starostlivosť o klímu) je už známy, jeho princípom je v záujme aktívneho prístupu k problémom používať aj pozitívny pojem popri zaužívaných termínoch climate crisis a climate change a zamerať pozornosť na dôležitú oblasť starostlivosti (care).

Cieľové skupiny

Toto sú tri hlavné cieľové skupiny projektu, ktoré považujeme za dôležité v procese zmeny spoločnosti.

  • Profesionáli v oblasti vzdelávania (educators) = komunita odborníkov v oblasti vzdelávania, formálneho a neformálneho vzdelávania

  • Tvorcovia = zástupcovia kreatívneho sektora (creatives) = medzi nimi sú architekti, dizajnéri, umelci, teoretici, kurátori...

  • Zástupcovia komunít (stakeholders) = zástupcovia miestnej samosprávy, lídri a zástupcovia komunít, politickí predstavitelia...

Program v roku 2022

  1. Séria podujatí – diskusie, prednášky, workshopy, návštevy zahraničných expertov, stretnutia...

  2. Experimentálna letná klimatická akadémia

  3. Umelecké výskumné rezidencie

Štruktúra programu

Program metaforicky nasleduje prirodzený ročný cyklus v našich geografických podmienkach.

Jar bude venovaná vzdelávaniu, novým profesiám, ktoré sú potrebné pre proces zmeny, novým predmetom a učebným programom na školách, celoživotnému vzdelávaniu profesionálov, ktorí môžu prispieť k zmene. 

Leto bude obdobím pre klimatickú akadémiu ako intenzívne miesto a čas na výmenu informácií, skúseností. Akadémia bude zameraná na kreatívny sektor, na aktivity v oblasti architektúry a dizajnu, ktoré spájajú futuristicky, no zároveň pragmaticky zamerané riešenia problémov klimatickej zmeny. 

Jeseň sa zameria na tvorcov, je obdobím, ktoré je charakteristické intenzívnym kultúrnym dianím. Do programu budú zapojené kreatívne centrá a súčasťou bude medzinárodná konferencia.

Zima ako obdobie, kedy je potrebné myslieť na ďalší rok (roky), prepojí odborníčky a odborníkov z oblasti politiky, aj komunálnej a regionálnej, prizve do dialógu zástupcov rôznych komunít a aktivít, ktoré sa venujú starostlivosti o klímu a životné prostredie.

Kto sme

Iniciátormi projektu sú Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút v Bratislave s podporou a aktívnou spoluprácou viacerých miestnych aktérov, kultúrnych organizácií, neformálnych skupín a jednotlivých odborníkov, vzdelávacích inštitúcií zameraných na architektúru, dizajn, umenie a iné kreatívne odvetvia.

Spolupráca

Inštitút pre pasívne domy

Podpora

Francúzsko-nemecký kultúrny fond
EUNIC – European Union National Institutes for Culture
Fond na podporu umenia

Realizačný tím

Koncepcia projektu
Mária Beňačková Rišková, Markus Huber

Kurátorský tím a koordinátori partnerov
Mária Beňačková Rišková, Zuzana Duchová, Markus Huber, Jean-Marc Cassam Chenai, Yan Pautrat, Michal Klembara, Nora Vranová, Ľubica Šimkovicová, Barbara Zavarská and Illah van Oijen, Boris Meluš, Georg Russegger, Zdenka Pepelová

Tím
Zuzana Beniačová, Linda Fintorová, Paulina Rack, Lauriane Chanel, Claire Bikouta

Mediálny partner
CTZN
Arch

Vizuálna identita a web
Eugen Korda