Slovenské centrum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu plní úlohu dokumentačného, informačného, zbierkotvorného, propagačného, konzultačného, výskumného, edičného a študijného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. Je príspevkovou organizáciou  pôsobiacou v rezorte Ministerstva kultúry SR od roku 1991. Jeho prvou riaditeľkou bola Zdena Burianová, v súčasnosti ho riadi Maroš Schmidt. Predmetom činnosti centra je skúmať, hodnotiť a objasňovať pôsobenie dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematicky zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu.

Maroš Schmidt, riaditeľ
maros.schmidt@scd.sk