Tlačová správa projektu 2022, Rok pre klímu

Spájame kreatívnych ľudí a projekty, aby sme našli nové riešenia klimatickej krízy.

Bratislava, 29. marec 2022.

Skupina organizátorov, inštitúcií i jednotlivcov, aktívnych v oblasti kultúry, tvorby a ochrany životného prostredia spúšťa iniciatívu Rok pre klímu / Year of Climate Care. Rok pre klímu je projektom inšpirovaným celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy a jej vplyve na spoločnosť a komunity. Projekt rozvíja myšlienky iniciatívy Európskej komisie Nový európsky Bauhaus. 

Projekt iniciovali Goetheho inštitút na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku a ako partnerov si prizvali Manifest 2020, Novú Cvernovku a Festival udržateľnosti a umenia Nasuti, odborné organizácie Slovenské centrum dizajnu a Slovenskú komoru architektov, združenie PUNKT, ktoré organizuje komunitné aktivity ako napríklad Dobrý trh, a Anténu, sieť nezávislých kultúrnych centier. Zahraničným partnerom je Akadémia výtvarných umení (Impact Academy), Viedeň. Partnerskými organizáciami budú ďalšie rešpektované inštitúcie a organizácie, ktoré sú odborne činné v oblastiach kultúry, tvorby a ochrany životného prostredia i vzdelávania. Táto skupina kultúrnych organizátorov a odborníkov zorganizuje počas roka 2022 sériu kultúrnych a vzdelávacích aktivít s perspektívou pokračujúcej spolupráce v ďalšom období.

Program projektu nadväzuje na iniciatívu Európskej komisie a jej predsedníčky Ursuly von der Leyen Nový európsky Bauhaus a rozvíja základnú trojicu prepojených hodnôt udržateľnosť, inklúzia a kultúrne hodnoty

Zámerom je podpora a rozvoj aktivít kreatívneho a vzdelávacieho sektora s cieľom predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti, vzdelávanie o klimatických zmenách a o tom, ako sa s nimi vyrovnať.

Očakávaný dlhodobý výsledok je, že organizátori a partneri projektu vytvoria distribuovanú medziodborovú platformu na výmenu poznatkov a spoluprácu medzi kreatívnym, vzdelávacím a inými sektormi.

Primárnou cieľovou skupinou sú kreatívni pracovníci, pedagógovia a lídri komunít, ktorí môžu osloviť svoje vlastné „publiká“ – študentov, divákov a návštevníkov kultúrnych podujatí, občanov. Všetci účastníci vstúpia do dialógu o možných opatreniach v oblasti zmeny klímy, budú iniciovať a vyvíjať vlastné opatrenia a podporia vytváranie siete v rámci Slovenska a regiónu a medzinárodných sietí.

Štruktúra programu pre metaforicky odkazuje na prirodzený ročný cyklus v našich geografických podmienkach.

JAR je venovaná vzdelávaniu, novým profesiám, ktoré sú potrebné pre proces zmeny, novým predmetom a učebným programom na školách, celoživotnému vzdelávaniu profesionálov, ktorí môžu prispieť k zmene. 

LETO bude obdobím pre klimatickú akadémiu ako intenzívne miesto a čas na výmenu informácií, skúseností. Akadémia bude zameraná na kreatívny sektor, na aktivity v oblasti architektúry a dizajnu, ktoré spájajú futuristicky, no zároveň pragmaticky zamerané riešenia problémov klimatickej zmeny. Súčasťou programu bude umelecká výskumná rezidencia.

JESEŇ sa zameria na tvorcov, je obdobím, ktoré je charakteristické intenzívnym kultúrnym dianím. Do programu budú zapojené kreatívne centrá (sieť Anténa) a súčasťou bude konferencia počas festivalu umenia a udržateľnosti Nasuti. 

ZIMA ako obdobie, kedy je potrebné myslieť na ďalší rok (roky), prepojí odborníčky a odborníkov z oblasti politiky, aj komunálnej a regionálnej, prizve do dialógu zástupcov rôznych komunít a aktivít, ktoré sa venujú starostlivosti o klímu a životné prostredie.

Súčasťou každého programu JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA bude prednáška rešpektovanej osobnosti, interaktívne podujatie na výmenu skúseností a ďalšie podujatia.

Cieľové skupiny

Tri hlavné cieľové skupiny projektu, ktoré organizátori projektu Rok pre klímu pokladajú za dôležité v procese zmeny spoločnosti: 

  • Profesionáli v oblasti vzdelávania (educators) = komunita odborníkov v oblasti vzdelávania, formálneho a neformálneho vzdelávania

  • Tvorcovia = zástupcovia kreatívneho sektora (creatives) = medzi nimi sú architekti, dizajnéri, umelci, teoretici, kurátori...

  • Zástupcovia komunít (stakeholders) = zástupcovia miestnej samosprávy, lídri a zástupcovia komunít, politickí predstavitelia...

Míľniky projektu

Program v roku 2022 bude pozostávať z viacerých častí

  1. Séria podujatí – diskusie, prednášky, workshopy, návštevy zahraničných expertov, stretnutia

  2. Experimentálna letná klimatická akadémia

  3. Umelecké výskumné rezidencie

29. marec 2022, 10:00, knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave
úvodná tlačová konferencia / raňajky s médiami
spustenie webovej stránky projektu

8. apríl 2022, Nová Cvernovka v Bratislave
otváracie podujatie projektu
Warm-Up Party
Warm Data Lab, inovatívny workshop prepájajúci ľudí z rôznych profesií, generácií a záujmov v jednej téme, po prvýkrát na Slovensku. 

Warm Data Labs sú skupinové procesy, ktoré ilustrujú vzájomnú závislosť a umožňujú pochopenie systémových vzorcov pre ľudí bez predchádzajúceho kontaktu s teóriou systémov. Warm Data Labs prinášajú nové spoločenské reakcie na komplexné výzvy. Spíkerkou a moderátorkou podujatia bude Nora Bateson (USA),  oceňovaná filmárka, spisovateľka a pedagogička, ako aj prezidentka Medzinárodného Batesonovho inštitútu so sídlom vo Švédsku. Vo svojej praxi si kladie otázku: „Ako môžeme zlepšiť naše vnímanie zložitosti, v ktorej žijeme, aby sme mohli zlepšiť našu interakciu so svetom?“. Počas workshopu pozývame partnerov projektu a hostí, aby sa podieľali na spoločnom procese, ktorý nás nielen priblíži k pochopeniu potreby mentálneho posunu od klimatickej krízy k starostlivosti o klímu, ale nás aj vzájomne zblíži.

Viac informácií: https://batesoninstitute.org/warm-data-labs/

Organizuje Rok pre klímu a O. Z. Punkt  v spolupráci s Novou Cvernovkou

máj 2022
Otvorená výzva na umelecké výskumné rezidencie

jún 2022
Vzdelávanie a klíma: workshop, prednáška a iné podujatia
Umelecká výskumná rezidencia

júl 2022
Letná klimatická akadémia
Umelecká výskumná rezidencia

september – október 2022
Tvorcovia kultúry a starostlivosť o klímu: workshop, prednáška a iné podujatia
Umelecká výskumná rezidencia

november 2022
Medzinárodná konferencia počas festivalu Nasuti

december 2022
Záverečná aktivita projektu s lídrami komunít a predstaviteľmi politiky

Sieť partnerov projektu Rok pre klímu / Year of Climate Care 2022 

Organizátori

Anténa, sieť pre nezávislú kultúru

Francúzsky inštitút Slovensko

Goetheho inštitút Slovensko

Akadémia výtvarných umení (Impact Academy), Viedeň

Manifest 2020

Nasuti, festival umenia a udržateľnosti

Nová Cvernovka

PUNKT

Slovenská komora architektov

Slovenské centrum dizajnu

Iniciátori

Goetheho inštitút Slovensko a Francúzsky inštitút Slovensko

Spolupráca

Inštitút pre pasívne domy

K spolupráci a účasti na aktivitách prizveme vzdelávacie inštitúcie a iné organizácie:
Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a iné

Podpora

Francúzsko-nemecký kultúrny fond

EUNIC – European Union National Institutes for Culture  

Fond na podporu umenia

Realizačný tím 

Koncepcia projektu: Mária Beňačková Rišková, Markus Huber

Kurátorský tím: Mária Beňačková Rišková, Zuzana Duchová, Markus Huber, Jean-Marc Cassam-Chenai, Michal Klembara, Boris Meluš, Illah van Oijen, Yan Pautrat, Zdenka Pepelová, Georg Russegger, Ľubica Šimkovicová, Nora Vranová, Barbara Zavarská

Spolupráca: Zuzana Beniačová, Claire Bikouta, Linda Fintorová, Lauriane Chanel, Paulina Rack

Vizuálna identita a dizajn: Eugen Korda

Kontakt pre médiá

Linda Fintorová
Linda.Fintorová@goethe.de

Publikované March 23rd, 2022