bezemisná univerzita

Univerzitné prostredie je zo svojej podstaty predurčené pre vytváranie “lepšej” budúcnosti a definovanie sveta okolo nás.

Nasledujúci text predstavuje niekoľko poznámok Petra Morgensteina spracovaných po verejnej prezentácii, ktorá zaznela na podujatí Scenáre budúcnosti a dizajn:

STU sa rozhodla pripraviť sa na znižovanie svojej uhlíkovej stopy a hľadať spôsoby a cesty, ktorými by mohla v rámci svojej činnosti a spoločenskej zodpovednosti pôsobiť na verejnosť a podporovať udržateľný spôsob života. V rámci agendy zastrešovanej projektorom prof. Maximiliánom Strémym bola vytvorená skupina pre udržateľnú a bezemisnú univerzitu, ktorú vedie Peter Morgenstein z Fakulty architektúry a dizajnu. V súčasnosti prebieha príprava aktivít a formulovanie strategických cieľov v jednotlivých oblastiach, ktoré sa následne budú upresňovať s externými expertami a následne postupne implementovať.

Aká je realita každodenných procesov?


slabé povedomie a slabý záujem o udržateľnosť
a znižovanie emisií v praxi

školské nie je moje (energie, priestory, postoje…)

aj keď pomaly napredujeme stále nie paperless

nedostatok financií pre implementáciu systémových princípov udržateľnosti

dôvod/motivácia: vytvoriť základnú hybnú silu pre cestu STU k udržateľnosti

úlohy:

spoločné formovanie stratégie, cieľov, míľnikov, nástrojov

rozbehnutie implementácie a monitoringu progresu

položenie operatívnych základov pre túto cestu za podpory vedenia STU

ukotvenie pozície STU v medzinárodnom odbornom a v domácom spoločenskom kontexte

Na STU vznikla Pracovná skupina pre bezemisnú univerzitu zložená z odborníkov a odborníčok naprieč fakultami + externí odborníci a odborníčky z praxe.

Vízia

STU - nízkouhlíková, inovatívna, ekologická, energeticky efektívna, udržateľná, slušná
a spoločensky zodpovedná inštitúcia, efektívne využívajúca zdroje a hlásiaca sa k SDG (cieľom udržateľného rozvoja podľa OSN)

Stratégia

definovať novú prizmu redukcie uhlíkovej stopy
a uplatňovať ju na všetky hlavné a podporné oblasti činnosti univerzity (veda a výskum, vzdelávanie, administrácia, infraštruktúra, prevádzka, outreach...) 

+ definovanie nového “my” na STU (identifikácia a motivácia)

Ciele

identifikovať kľúčové oblasti, ktoré majú potenciál prispieť k neutralizácii uhlíkovej stopy STU

Ciele podľa oblastí:

Chránime prírodné zdroje

Podporujeme ekologické myslenie a správanie

Renovujeme a staviame v súlade s prírodou

Nakupujeme v súlade s ekologickými kritériami

Skúmame a učíme v zmysle trvalo udržateľného rozvoja

Postup

  1. Definovať misiu, sformulovať a prijať stratégiu

  2. Zvyšovať povedomie o téme a zapojiť zamestnancov a študentov prostredníctvom nástrojov

  3. Monitorovanie stavu, definovanie a sledovanie míľnikov  (quick wins & long term goals)

Príklady aktivít v rámci oblasti
Research (veda a výskum)

priradenie minulých, súčasných a pripravovaných projektov k jednotlivým SDGs (Sustainable Development Goals podľa tabuľky a metodológie OSN)

prehľad projektov prispievajúcich k SDGs - dôležité pre strategické nasmerovanie a partnerstvá

Príklady aktivít v rámci oblasti
Teaching (výučba)

zmapovanie programov / predmetov / kurzov zameraných na udržateľnosť

interdisciplinárny zoznam predmetov - možnosť cieleného výberu predmetov na základe problematiky udržateľnosti, prepojenie so zahraničnými partnermi

Príklady aktivít v rámci oblasti
Outreach (spoločenský presah)

vytvorenie nástrojov podporujúcich aktivity študentov a zamestnancov smerom k verejnosti

pozitívny obraz u uchádzačov a študentov

medziuniverzitné partnerstvá, memorandá

podujatia a granty pre bottom-up (middle-out) aktivity

Príklady aktivít v rámci oblasti
Own footprint (vlastná uhlíková stopa)


identifikovanie quick wins cieľov v oblasti prevádzky, správy, procesov, rozvoja…

analýza uhlíkovej stopy

workshopy so zodpovednými pracoviskami STU

STU je súčasťou viacerých medzinárodných sietí a projektov, ktoré napomáhajú aj dosahovaniu týchto cieľov

EULiST

vytvorenie udržateľného zeleného kampusu a zdieľanie spoločných zdrojov a informácií v rámci konzorcia

Cieľom aliancie „EULiST – European Universities Linking Society and Technology“ je urobiť Európu hmatateľnou pre všetkých členov univerzít a študentov

Spoločnosť a technológia sú vzájomne prepojené. Spoločnosť vytvára potrebu technologických zmien a technologický pokrok ovplyvňuje rozvoj spoločnosti. EULiST uznáva potrebu školiť jednotlivcov, ktorí rozumejú technickým problémom budúcnosti a spoločenskému rámcu a dimenziám, pre ktoré sú navrhnuté technologické riešenia. EULiST podporuje integráciu a vzájomné opeľovanie vedy, techniky, matematiky a spoločenských vied.

accord

Program znižovania emisií CO2 - modernizácia a rekonštrukcia existujúcej priestorovej infraštruktúry (celkovo 6 objektov) určenej pre vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie

Cesta k bezemisnej univerzite je proces a veríme, že pripravované aktivity povedú k želaným výsledkom!

Publikované April 20th, 2023

Autor
Peter Morgenstein

Chcete diskutovať o tejto téme?
Pošlite email autorovi/autorke Peter Morgenstein.