Climate care ako odpoveď na climate crisis

Climate care, v doslovnom preklade klimatická starostlivosť, ešte nie je zaužívané spojenie. Prvoplánovým vysvetlením je náhrada paralyzujúcich pojmov kríza alebo zmena v súvislosti s klimatickými podmienkami za aktívny prvok – starostlivosť. Climate care namiesto climate crisis alebo climate change. V širšom kontexte patrí do trendu, ktorý vyzdvihuje princíp starostlivosti, empatie a spolupatričnosti.

Rok 2022 sa rozbiehal pomerne optimisticky. Európa očakávala jar, ktorá by po dvoch rokoch pandémie otvorila kultúrne priestory. Klimatické aktivistky a aktivisti verili, že pozornosť sveta sa znovu sústredí na krízu, ktorá je permanentne bezprecedentnou hrozbou pre všetkých. Na konci februára však organizátori v kultúre i v ochrane životného prostredia namiesto obnovy bez váhania prišli na pomoc Ukrajine a pridali sa k humanitárnym organizáciám, profesionálom i k dobrovoľníkom. 

Kríza prináša prehodnotenie etických hodnôt. Pandémia priniesla nielen zvýšenie záujmu o telesnú zdravotnú starostlivosť, ale zamerala našu pozornosť na aspekty duševného zdravia, sociálneho života a prostredia, v ktorom žijeme. Obe krízy, pandémia i vojna, priniesli aj poznanie, že kríza demokratických hodnôt je realita a potrebuje náš aktívny záujem.

V súvislosti s riešením kríz objavujeme dôležitý pojem „care“ – starostlivosť. Objavuje sa v interdisciplinárnych diskusiách a praxi na pomedzí umenia, filozofie, architektúry pomerne nedávno. Vplyv pandémie umožnil hlbšie pochopiť tento pojem, no už v predchádzajúcich rokoch predovšetkým feministické disciplíny presúvajú chápanie starostlivosti z osobnej fyzickej či domácej sféry do mierky celých ekosystémov či planéty alebo do politickej praxe. 

Čo s tým má spoločné kultúra? V skutočnosti všetko. Etika starostlivosti je kultúrna záležitosť.

Kultúra síce tiež bola jedna z oblastí silne postihnutých pandémiou, zároveň však opakovane ukazuje, že disponuje schopnosťami a možnosťami, ktoré môžu prispieť mäkšími nástrojmi než reštriktívne politické opatrenia. Hlavne v spolupráci a v spojení s inými odbormi. Od konca roka 2019 sa rozbiehala iniciatíva Európskej komisie a osobitne predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Nový európsky Bauhaus. Jej mottom bolo, že ide o kultúrny projekt určený na naplnenie záverov Európskej zelenej dohody. Vyzýva a vytvára rámce na spoluprácu politiky, profesionálov v kultúre a kreatívnej praxi (so značným zameraním na architektúru a urbanizmus), akademickej sféry i komunít rozvíjajúcich inováciu.

Climate care, v doslovnom preklade klimatická starostlivosť, ešte nie je zaužívané spojenie. Prvoplánovým vysvetlením je náhrada paralyzujúcich pojmov kríza alebo zmena v súvislosti s klimatickými podmienkami za aktívny prvok – starostlivosť. Climate care namiesto climate crisis alebo climate change. V širšom kontexte patrí do trendu, ktorý vyzdvihuje princíp starostlivosti, empatie a spolupatričnosti. 

V strednej Európe a kultúrnej praxi pojem climate care výrazne propagoval celý ročník viedenského bienále v múzeu MAK v roku 2021. Nadväzoval na dlhodobejšie snahy inštitúcie otvárať otázky ekológie na globálnej a spoločenskej úrovni. V centrálnej výstave Climate Care prezentovali kurátori diela, ktoré niesli „víziu sveta, o ktorý sa ľudia delia spravodlivým a udržateľným spôsobom s inými druhmi a budúcimi generáciami“ a „mobilizujú aktívnu nádej“.

Viedenská iniciatíva nie je vo svete kultúry osamelá. Festival Climate Care v Berlíne pripravuje svoj tretí ročník na rok 2023, je komplexným projektom dvoch výskumníčok a kurátoriek Gilly Karjevskej a Rosario Taleviovej. Miestom či skôr prostredím konania festivalu sa stal experiment Floating University, opustený bazén na dažďovú vodu na bývalom letisku Tempelhof, ktoré je mestským parkom a miestom na spoločenské aktivity.

Iniciatíva Nový európsky Bauhaus a zameranie na climate care – starostlivosť o klímu sa stali inšpiráciou pre slovensko-rakúsky projekt Year of Climate Care/Rok pre klímu 2022. Niekoľkí organizátori v ňom spájajú záujem o hľadanie riešení environmentálnej krízy prostredníctvom svojich odborných záujmov – architektúry, dizajnu, aktivizmu, kultúrnych centier, rozvoja mestského prostredia. Pravidelné stretnutia prepájajú klimatické iniciatívy a ročný program si zvolil cieľové skupiny, ktoré môžu byť nositeľmi (agentmi) zmeny – profesionálov z oblasti vzdelávania, tvorcov, zástupcov komunít a politiky. Doterajšie aktivity priniesli témy empatie, tvorby vzdelávacích programov pre budúcnosť na akademickej, no predovšetkým interdisciplinárnej úrovni alebo aktuálnu tému núdzovej architektúry (emergency architecture) a práva na bývanie.

Máme ešte nádej? Za spomínanými aktivitami cítime silný pozitívny náboj, ich rétorika používa slová citlivejšie než mobilizačný aktivizmus a dávajú návody na mäkšie riešenia než politické reštrikcie a regulácie. Zároveň sa však pridávajú k hlasom, ktoré hovoria, že nesmieme strácať čas, treba hľadať nové riešenia, ako budovať kreatívnu prax, ako žiť spolu, hoci je nás veľa, a ako tvoriť životné prostredie tak, aby sme neničili všetky ostatné živé i neživé systémy. Teórie starostlivosti majú v tom jasno, nádej máme, keď prestaneme myslieť v hraniciach svojho záujmu a obrátime pozornosť (a starostlivosť) mimo neho.

Mária Beňačková Rišková

Text bol publikovaný v tlačenom časopise ARCH 3/2022

Odkazy a poznámky:

Ecologies of Care, https://www.materialsandapplications.org/2021care

Vienna Biennale for Change - 28. 5. – 3. 10. 2021, Viedeň, www.viennabiennale.org

Zhrnutie týchto snáh uverejnil vtedajší riaditeľ múzea MAK Christoph Thun-Hohenstein vo svojej eseji z roku 2020 pod názvom Climate Beauty, The Art of Reimagining Progress, https://www.mak.at/jart/prj3/mak-resp/images/img-db/1591494770589.pdf

Výstava Climate Care, Reimagining shared planetary futures, 28. 5. 2021 — 3. 10. 2021, MAK, Viedeň, 

https://mak.at/en/climatecare

Climate Care festival, https://climatecare.s-o-f-t.agency/2021/

https://floating-berlin.org/site/

https://tokensforclimate.care/project/

Výstava Climate Care, MAK Viedeň

Výstava Climate Care, MAK Viedeň

Invocation for Hope, nové dielo skupiny Superflux

Invocation for Hope, nové dielo skupiny Superflux

Z projektu Tokens for Climate Care, CYCLICAL MOBILITY BALANCE

Climate Care je festival zaoberajúci sa teóriou a praxou na priesečníku klimatických výziev, etiky starostlivosti a environmentálnych humanitných vied. Program vznikol v podmienkach miesta konania - nádrže na zadržiavanie dažďovej vody v Berlíne - a je výsledkom hĺbkového spolužitia s vybudovanou vodnou infraštruktúrou, jej ľudskou kultúrou a jej viacdruhovými presahmi. https://climatecare.s-o-f-t.agency

Publikované December 6th, 2022

Autor
Mária Beňačková Rišková